De debiteur verleent tot wederopzegging een machtiging aan Te Koppele B.V. voor het afschrijven van gefactureerde bedragen van zijn bankrekening voor geleverde goederen en/of diensten.

De afschrijvingen vinden plaats na 30 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij een andere termijn is overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

Indien de debiteur niet akkoord gaat met een uit hoofde van deze machtiging verrichte afschrijving kan hij binnen 56 werkdagen na debitering aan de bank opdracht geven tot terugboeking, Wanneer er kleine aanpassingen nodig zijn wordt dit, tenzij anders overeengekomen, gecorrigeerd op de volgende factuur.

De debiteur kan de machtiging voor automatische incasso te allen tijde weer intrekken. Hiertoe kan hij volstaan met een schriftelijk verzoek gericht aan de administratie van Te Koppele B.V.

Wilt u gebruik maken van automatische incasso stuur dan een bericht naar onze financiële administratie: administratie@tekoppele.nl Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk het formulier “aanvraag automatische incasso” toe.