Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle door Te Koppele B.V. gemaakte aanbiedingen en op alle door Te Koppele B.V. te sluiten overeenkomsten de Algemene voorwaarden van de Vertaz van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage op 15 maart 2019 onder nr.40407209, inclusief wijzigingen en/of toekomstige wijzigingen.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Te Koppele B.V. geleverde goederen en diensten blijven het eigendom van Te Koppele B.V. tot alle door de koper aan Te Koppele B.V. verschuldigde facturen of kosten volledig vereffend zijn en de koper alle verplichtingen uit alle met Te Koppele B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.